Odustanak od ugovora

ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, koji dobija u paketu sa isporučenim artiklima (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).
Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora zaključenog na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu poštom, na adresu sedišta kompanije, u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu.

Potrošač snosi teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora.

Protekom roka od 14 dana od momenta kada roba dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik, prestaje pravo Potrošača na odustanak od ugovora.

Potrošač je dužan da vrati robu Prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak od ugovora Prodavcu. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim u slučaju kada je razlog povraćaja greška Prodavca. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe, koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno, kako bi ste ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

U slučaju korišćenja prava na odustanak od ugovora Prodavac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od Potrošača bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak od ugovora. Prodavac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je Potrošač koristio u prvobitnoj transakciji. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok Potrošač ne dostavi dokaz o slanju robe Prodavcu.

U slučaju vraćanja artikala, koji predstavljaju predmet Ugovora o prodaji na daljinu i povraćaja sredstava Potrošaču, koji je platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Brand New Salon doo je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo preko Banke, odnosno preko kartičnih asocijacija. Storniranjem/delimičnim storniranjem originalne transakcije, Banka će na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Šta se ne smatra odustankom od ugovora u smislu čl. 28 Zakona o zaštiti potrošača:

Ukoliko Potrošač nakon što je naručio određeni artikal putem Brand New Salon Internet prodavnice i poružbenica mu je potvrđena od strane Brand New Salon Internet prodavnice ne preuzme pošiljku, nakon dva pokušaja dostavljanja od strane kurira, smatra se da Potrošač nije odustao od ugovora u smislu čl. 28 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021). U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, ukoliko kupac ne preuzme naručene artikle, ugovor o prodaji se raskida zbog povrede ugovorne obaveze preuzimanja stvari i isplate kupoprodajne cene od strane kupca, te prodavac ima pravo na naknadu štete koju zbog toga trpi, prema opštim pravilima o naknadi štete. Obaveza naknade štete se smatra dospelom od trenutka nastanka štete. Dakle, u slučaju nepreuzimanja pošiljke, Potrošač je dužan da Prodavcu naknadi nastalu štetu, u visini troškova transporta.

U cilju izvršenja povrata poručenog ili zamene artikala, Potrošači treba da Prodavca kontaktiraju putem telefona (+381) 637628157 ili slanjem e-mail-a sa svojim ličnim podacima (ime i prezime i kontakt telefon) na e-mail adresu sales@brandnewsalon.com.

Zamena:

Lično - predmet porudžbine možete odneti na adresu sedišta privrednog društva Brand New Salon doo, Rige od Fere 22, Stari grad, Beograd i izvršiti zamenu za drugi artikal pod uslovom da nema vidljiva oštećenja ili nije korišćen, a troškove vraćanja snosi kupac.

Ukoliko je cena zamenskog artikla niža od cene prvobitno poručenog, razlika u ceni će u roku od 14 dana od dana prijema artikla biti uplaćena na tekući račun koji ste naveli u obrascu za odustanak od ugovora.

Brzom poštom - uz artikal je potrebno poslati i prateću dokumentaciju na adresu sedišta privrednog društva Brand New Salon doo, Rige od Fere 22, Stari grad, Beograd na kojoj ćete naznačiti artikal kojim prvobitno poručeni artikal menjate. Nakon par dana će novi artikal stići na vašu kućnu adresu.

Povrat novca:

Lično - predmet porudžbine možete odneti na adresu sedišta privrednog društva Brand New Salon doo, Rige od Fere 22, Stari grad, Beograd i predati popunjeni obrazac za odustanak od ugovora. Novac nije moguće vratiti u gotovini, već će isti biti uplaćen na vaš tekući račun u roku od 14 dana od dana predaje artikla.

Brzom poštom - predmet porudžbine sa popunjenim obrascem za odustanak od ugovora možete poslati na adresu Rige od Fere 22, Stari grad, Beograd. Novac će biti uplaćen na vaš tekući račun u roku od 14 dana od dana prijema artikala.